loading

Artikel 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Wederpartij: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die samenwerking aangaat met IHT Systems.

Artikel 2 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen IHT Systems en een wederpartij waarop IHT Systems deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Deze voorwaarden zijn geschreven voor het aannemen, uitvoeren en uitbesteden van alle mogelijke electricien werkzaamheden, maar gelden onverkort voor andere werkzaamheden uitgevoerd door IHT Systems.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met IHT Systems voor de uitvoering waarvan door IHT Systems derden dienen te worden betrokken.

4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van IHT Systems en zijn directie indien van toepassing.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. IHT Systems en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Artikel 3 – HET AANBOD

1. IHT Systems kan een aanbod op alle mogelijke wijze uitbrengen.

2. IHT Systems kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen worden verhoogd als de wederpartij aan IHT Systems andere kosten is verschuldigd volgens deze voorwaarden in verband met meerwerk. Onder meerwerk wordt in deze voorwaarden verstaan de op later verzoek van de wederpartij door IHT Systems te verrichten werkzaamheden, welke niet bij het sluiten van de overeenkomst zijn overeengekomen.

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is IHT Systems daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IHT Systems anders aangeeft.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

7. Het aanbod gaat – schriftelijk dan wel elektronisch – vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Indien het aanbod telefonisch tot stand is gekomen wordt bij de uitvoering van de opdracht een kopie van de algemene voorwaarden afgeleverd.

Artikel 4 – VERPLICHTINGEN WEDERPARTIJ

1. Vroegtijdig alle informatie en gegevens te verstrekken, waarvan hij weet dan wel behoort te weten dat zij voor IHT Systems van belang zijn, aan de hand waarvan IHT Systems zich een juist beeld kan vormen van de opdracht qua omvang en de behandeling der zaken alsmede de tijdsduur. IHT Systems is gerechtigd de juistheid van de verstrekte gegevens te onderzoeken.

2. IHT Systems in kennis te stellen van alle zaken die van belang zijn zoals de aanwezigheid van beschadigingen en dergelijke.

3. IHT Systems te vrijwaren voor vorderingen van derden die het gevolg zijn van het niet nakomen van de verplichtingen van de wederpartij, die voortvloeien uit deze voorwaarden.

4. Zorg te dragen dat IHT Systems tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en dergelijke).

5. IHT Systems aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie en water ter beschikking te stellen. De kosten van elektriciteit, gas en water komen voor rekening van de wederpartij.

6. Zorg te dragen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van IHT Systems behoren zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van de opdracht daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging ontstaat dient de wederpartij IHT Systems daarvan tijdig in kennis te stellen.

7. Zorg te dragen dat de werkplaats zoals de vloer, inboedel van het pand en dergelijke op een juiste manier is afgedekt of beschermd.

Artikel 5 – DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de wederpartij. Deze aanvaarding kan op alle mogelijke wijze geschieden.

2. De aanvaarding van het aanbod wordt geacht ongewijzigd te zijn gedaan.

3. IHT Systems heeft het recht om de overeenkomst niet uit te voeren indien het gebouw niet geschikt is voor de uitvoering van de werkzaamheden of in zeer slechte staat verkeert.

4. IHT Systems heeft het recht bepaalde dienstverleningen te laten verrichten door derden.

5. IHT Systems is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. IHT Systems zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is IHT Systems gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen IHT Systems bevoegde persoon en de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van IHT Systems op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan IHT Systems een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

8. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens IHT Systems gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van IHT Systems daardoor direct of indirect ontstaan.

9. Indien IHT Systems met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is IHT Systems niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6 – OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. IHT Systems is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst IHT Systems te ontbinden, indien: -de wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; -na het sluiten van de overeenkomst IHT Systems ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; -de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; -indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van IHT Systems kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is IHT Systems gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is IHT Systems bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van IHT Systems kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van IHT Systems op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien IHT Systems de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien IHT Systems tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is IHT Systems gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

7. U kunt kosteloos annuleren tot 48 uur voor aanvang van de dag waarop de klus plaatsvindt. Bij annuleringen binnen 48 uur voor de aanvang van de dag van de afspraak wordt er €40,- annuleringskosten in rekening gebracht en bij annulering binnen 24 uur voor de aanvang van de dag van de afspraak wordt er €72,50,- annuleringskosten in rekening gebracht.

8. Ingeval de klant niet op de bevestigde tijdsblok, adres en datum aanwezig is zal er een rekening van €72,50 in rekening gebracht worden. De klant krijgt een nota van de annuleringskosten, deze dient binnen 14 dagenm betaalt te worden.

Artikel 7 – OVERMACHT

1. IHT Systems is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop IHT Systems geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor IHT Systems niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van IHT Systems of van derden daaronder begrepen. In het bijzonder wordt in deze voorwaarden onder overmacht verstaan: invloeden van weeromstandigheden bij de werkzaamheden buiten in de open lucht. IHT Systems heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat IHT Systems zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. IHT Systems kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

4. IHT Systems is in geval van een overmachtssituatie (een niet-toerekenbare tekortkoming) welke van zijn zijde of die van de wederpartij opkomt, bevoegd de overeenkomst te ontbinden, voor zover nakoming na die periode in redelijkheid niet van hem gevergd kan worden.

Artikel 8 – KLACHTPLICHT

1. IHT Systems staat in voor kwaliteit van de door hem geleverde dienstverlening, overeenkomstig het aanbod.

2. Bij klachten omtrent de dienstverlening dient door de wederpartij bij IHT Systems bij of dadelijk na de oplevering van de werkzaamheden gereclameerd te worden. Indien niet binnen deze termijn gereclameerd wordt vervalt het recht op ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij, vervalt het recht op herstel en/of vervanging en is de wederpartij gehouden aan betaling van de factuur. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat IHT Systems in staat is adequaat te reageren. De wederpartij dient IHT Systems in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

3. De wederpartij is gehouden het opgeleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.

4. Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige dienstverleningen indien de dienstverleningen voldoen aan de kwaliteit overeenkomstig het aanbod.

5. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van IHT Systems daardoor gevallen, integraal voor rekening van de wederpartij.

6. IHT Systems is bij een geschil over de kwaliteit gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, onverminderd het recht tot vergoeding van de onderzoekskosten zoals omschreven onder punt 5 van dit artikel.

Artikel 9 – DE BETALING

1. Betaling dient binnen 14 dagen te geschieden bij aanbieding van de factuur, op een door IHT Systems aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door IHT Systems aangegeven en tegen overhandiging van een kwitantie van IHT Systems . IHT Systems is daarnaast gerechtigd om een factuur na te sturen en/of periodiek te factureren.

2. IHT Systems kan bij een overeengekomen prijs vanaf € 10.000,- een termijnbetaling vooraf verlangen.

3. Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% of 8,05% per maand (consumentenrente of handelsrente), tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. IHT Systems heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

5. IHT Systems kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. IHT Systems kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6. De wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan IHT Systems verschuldigde.

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

8. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Indien IHT Systems echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. De door IHT Systems geleverde zaken blijven eigendom van IHT Systems totdat wederpartij aan alle verplichtingen jegens IHT Systems heeft voldaan.

2. Door IHT Systems geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening van de wederpartij worden doorverkocht. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen jegens IHT Systems niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is IHT Systems gerechtigd de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van de verkoopwaarde exclusief BTW van de betreffende zaken per dag of gedeelte daarvan dat de wederpartij hierin nalatig blijft, onverminderd het recht van IHT Systems op volledige schadevergoeding.

4. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, waaronder, maar niet gelimiteerd tot: brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven;

5. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan IHT Systems op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;

6. Op alle manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die IHT Systems ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van zijn bedrijf.

7. De wederpartij is verplicht om op eerste daartoe strekkend verzoek van IHT Systems zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen door middel van een door een in Nederland gevestigde bank uitgegeven bankgarantie of door middel van een daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 11 – AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien IHT Systems aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. IHT Systems is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IHT Systems is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. IHT Systems is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat de wederpartij de vloer, inboedel van het pand en dergelijke onjuist heeft afgedekt of beschermd.

4. IHT Systems is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of reeds bestaat door de aard of de staat van de vloer, inboedel van het pand en dergelijke zelf.

5. Indien IHT Systems aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van IHT Systems beperkt tot € 5.000,00

6. De aansprakelijkheid van IHT Systems is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

7. Herstel van beschadigingen vindt eerst plaats, nadat tussen de wederpartij en IHT Systems overeenstemming is bereikt over het bedrag van de schade en nadat de schade voldoende is gedocumenteerd.

8. IHT Systems is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

9. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IHT Systems aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan IHT Systems toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

10. IHT Systems is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11. IHT Systems is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door toedoen van derden buiten de overeenkomst.

12. IHT Systems is nimmer aansprakelijk voor kwaliteitsverschil door gebruik van afwijkende materialen op verzoek van de wederpartij.

13. De wederpartij is verplicht, behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan IHT Systems indien door toedoen of nalaten van de wederpartij de overeenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt het bedrag gelijk aan de overeengekomen prijs, alsmede overige gevolgschade.

14. Schade dient bij of dadelijk na de oplevering van de werkzaamheden aan IHT Systems te worden gemeld, bij gebreke waarvan IHT Systems wordt geacht de opdracht zonder direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd. Niet-direct waarneembare schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen veertien dagen na de oplevering van de werkzaamheden aan IHT Systems te worden gemeld, bij gebreke waarvan IHT Systems wordt geacht de opdracht zonder niet-direct waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

Artikel 12 – RISICO OVERGANG

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij over op het moment waarop zaken aan de wederpartij in de macht van de wederpartij worden gebracht.

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij IHT Systems partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De rechter in de vestigingsplaats van IHT Systems is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft IHT Systems het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

© 01-01-2022 Door IHT Systems

Alle rechten voorbehouden

× Kunnen we u helpen?